Prognos: Uppåt på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens prognos visar på att det kan komma att bli över tusen nya jobb i Västmanland 2018.

Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen har tidigare sagt att de ser tillströmning av nya jobb inom privata tjänster och inom bygg vilket är områden som i nuläget gynnas av det starka konjunkturläget.
– Bristen på arbetskraft med rätt kompetens begränsar samtidigt arbetsgivarnas möjlighet att rekrytera, säger han.

Christer Alzén, verksamhetschef näringsliv, Centrum för regional utveckling, Region Västmanland säger att Region Västmanland delar den bild som Arbetsförmedlingen beskriver.
– Vi genomförde under 2016 en omfattande utbildnings- och arbetsmarknadsprognos tillsammans med några av de kringliggande länen, den prognosen sträcker sig fram till år 2025. Även på längre sikt ser vi att det finns yrken där behovet kommer att vara större än det utbud som kommer att finnas av arbetskraft med rätt kompetens. Vi har den senaste tiden haft ett starkt konjunkturläge och i kombination med en ökande befolkning i länet, och med en ökad andel äldre så finns behov av rekrytering inom såväl privat som offentlig sektor.
– Region Västmanland bedriver ett långsiktigt arbete för att skapa bättre förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden. Det sker på många olika sätt. Bland annat har under det senaste året ett antal möten genomförts med företrädare för näringslivet. Det har varit en stor bredd av olika branscher i olika delar av Västmanland. Vid mötena har utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen diskuterats. Möten har också genomförts med länets kommuner och med företrädare för utbildningsanordnare på olika nivåer. Ett större dialogmöte kommer att genomföras den 22 februari där både näringslivsföreträdare och utbildningsanordnare, med flera bjuds in. Under våren finns också planer på att inrätta ett kompetensråd i länet i syfte att åstadkomma en bättre matchning.

Avslutningsvis säger Christer Alzén att Region Västmanland också bedriver olika projekt för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
– Det handlar både om projekt som ger effekter på längre sikt, exempelvis att minska av avhopp från skola, utveckla studie- och yrkesvägledning, stimulera ungdomar att välja utbildningar där goda förutsättningar för arbete finns, med mera. Och även projekt som fokuserar på kompetensutveckling i företag.

Helena Andersson

Artikeln har publicerats i Västerås Tidnings Business mars 2018.